Visie

Wie zijn wij?

Youth & I is een interkerkelijke organisatie die werkt vanuit de Christelijke identiteit.
Youth & I wil een bijdrage leveren aan een veilig ontwikkelingsklimaat voor tieners in Nederland. Wij hebben een hart voor tieners en een hart voor de kerk. Youth &.I vindt het belangrijk dat tieners de kans krijgen om te kiezen voor en een levende relatie op te bouwen met de Here Jezus.
Youth & I (hierna te noemen Y&I) vindt dat iedere tiener in Nederland het recht heeft zich optimaal te ontwikkelen.

Wat zijn wij?

• 10er specialisten. De medewerkers van Y&l hebben allen ervaring met tienerwerk en een deel is getraind en opgeleid in het vakgebied. Y&l zet professionals in om de medewerkers op te leiden.
• Ontwikkelaars. Y&l ontwikkelt programma’s en evenementen voor 10ers
• Organisatoren. Y&l organiseert evenementen speciaal voor 10ers
• lnspiratoren. Y&l organiseert training- en inspiratiebijeenkomsten voor 10er leiders
• Vrijwilligers , Y&l werkt niet met betaalde krachten maar alleen met vrijwilligers
• Observatoren. Y&l is scherp op de ontwikkelingen in 10erland en sluit daar snel op aan

Waarom doen wij wat we doen?

• Youth & I gelooft in de kracht van een veilige en vertrouwde omgeving voor 10ers, zoals de kerk die kan bieden en stimuleert en ondersteunt vanuit een christelijke identiteit kerken om een veilig ontwikkelingsklimaat te bieden voor hun eigen omgeving.
• Youth & I gelooft in de kracht die uitgaat van een relatie met de Here Jezus en dat deze niet alleen is voorbehouden voor volwassenen of specialisten maar dat ook 10ers Hem kunnen ontmoeten.
• Y&l gelooft in de impact van goed georganiseerde activiteiten voor en door tieners zodat zij de Here Jezus kunnen ontmoeten en een relatie met Hem kunnen bouwen.
• Youth & I gelooft in de belangrijke rol die leiders vervullen voor 10ers en organiseert activiteiten voor tienerleiders om hen te ondersteunen in hun tieneractiviteiten.
• Wij weten dat binnen onze doelgroep 10ers nogal eens ondergesneeuwd raken en voeren daarom (publiciteits)campagnes;
• Youth & I gelooft in de toegevoegde waarde van studie- en voorlichtingsmiddelen en ontwikkelt deze daarom.

Welke ambities hebben wij?

• 10ers een veilige plek bieden om te groeien en Jezus te leren kennen
• Een autoriteit worden op het gebied van 10erwerk in ons werkgebied
• De 10erleidersdag weer in het leven roepen en deze succesvol laten zijn??????
• 2x per jaar een 10er evenement organiseren (Opwekking/najaar)
• Minimaal 1x per jaar op ludieke wijze aandacht vragen voor tieners in kerken?????
• Initiator zijn van ronde tafel gesprekken met andere organisaties

Waarom zijn wij belangrijk?

• In veel kerken is 10er werk niet topprioriteit. Onderzoek wijst echter uit dat belangrijke levensbeslissingen juist in deze levensfase genomen worden. Daarom blijven wij aandacht vragen voor deze leeftijdsgroep
• Veel gemeenten wisselen vaak van jongerenwerkers. Deze mensen worden vaak voor de leeuwen geworpen en onvoldoende in het 10er werk geschoold. Voor deze groep zijn wij er ook met materiaal en training
• Op basis van de cijfers van het ministerie van Jeugd en Gezin (‘de jeugd van Tegenwoordig’, juni 2009) en het CBS weten we dat het met de meeste tieners in Nederland goed gaat. De meeste tieners (tussen de 95% en 98%) is erg gelukkig of gelukkig en is buitengewoon tevreden, zeer tevreden of gewoon tevreden over zijn of haar leven.

Een aantal conclusies die getrokken kunnen worden uit de statistieken zijn:

• Van de tieners tussen 15 en 25 jaar gaat 23% wel eens naar een kerk (variërend van 1x in de week, tot minder dan 1x per maand).
• 49 % heeft geen kerkelijke gezindte, 77% gaat zelden of nooit naar een kerk. Dat betekent dat 28% van de groep met kerkelijke gezindte zelden of nooit een kerk bezoekt.
• 14,5% van de tieners tussen 12 en 18 jaar is ooit depressief of heeft een angstige periode gehad
• 90% van de tieners tussen 12 en 18 jaar ervaart zijn of haar gezondheid als goed of zeer goed
• 12,2% van de tieners tussen 12 en 18 jaar rookt
• Gemiddeld drinken tieners tussen 12 en 18 jaar 0,4 glazen alcohol per dag, dat is 2,8 per week per persoon.

Verder lezen we in een rapportage van het ministerie van Jeugd en Gezin (‘de jeugd van Tegenwoordig’, juni 2009) nog een aantal zorgpunten:

• Er zijn veel echtscheidingen in gezinnen
• Scholen zijn niet altijd een veilige plaats
• De eigen tienercultuur is erg dwingend
• Er is sprake van overmatig alcoholgebruik
• Seksueel gedrag is zorgwekkend
• Persoonlijke weerbaarheid is beperkt, met name bij meisjes.
• tieners ondervinden veel stress door het hebben van meerdere taken, veel info aanbod, toenemende media druk

Wat wanneer wij er niet meer zouden zijn?

Ons doel is niet om een stichting te zijn, maar om te voorzien in de behoefte die wij in eerdere
hoofdstukken benoemd hebben. Met onze visie vervullen wij op dit moment een ‘gat in de markt’,
als dit gat op een andere wijze wordt ingevuld, zouden we ons bestaansrecht moeten evalueren c.q.
herbezien.

Werkwijze

Waarin onderscheiden wij ons?
• Onafhankelijk, vrijwillig, semi-professioneel
• Kleine, platte organisatie (korte lijnen)
• Groot netwerk met zowel tienerclubs als diverse organisaties
• Enorm bestand met enthousiaste vrijwilligers
• Snel schakelen en flexibel
• “Luis in de pels zijn / rebels / brutaal / onorthodox” : we zijn niet bang om buiten de geëffende paden te treden

Waarom werkt dat zo goed?

• Snel schakelen op ontwikkelingen sluit naadloos aan bij de tienercultuur die ook snel verandert
• Groot netwerk biedt veel mogelijkheden
• Onafhankelijkheid maakt grensoverschrijdend
• Vrijwilligers zijn niet afhankelijk van de organisatie en werken mee omdat zij de passie delen
• Een beetje rebels zijn is een afspiegeling van de 10ers zelf

Wat is dat waard en hoe verdienen wij het?

Het bestuur van Youth&I initieert nieuwe ideeën en ontwikkelingen. We willen trendsetter zijn in
plaats van trendvolger.

ldentiteit

Welke zijn onze uitgangspunten/aannames?
De grondslag van Youth & I is gebaseerd op onze visie en waarden, hierbij geldt het Lausanne
convenant als leidend.

Wat inspireert ons?

We worden gedreven door tieners. Tieners nemen in deze leeftijdsfase zeer belangrijke beslissingen.
We willen hen in deze fase graag begeleiden.

Wat kan echt niet

De nood in de kerken en de teloorgang van Bijbelse gefundeerde waarden en normen leidt tot
moreel verval. Voor tieners is dit buitengewoon verwarrend. Wij willen hen wijzen op het richtsnoer voor het leven, de Bijbel, het Woord van God.

Hoe gedragen we ons?

Dit staat omschreven in onze huisregels.

Wie zijn onze helden?

Naast het voorbeeld dat Jezus, Gods zoon, ons heeft gegeven, vinden we inspiratie in o.a. David de Vos, Stichting Opwekking.

Hoe herkent men ons?
• Logo
• Uitingen
• kwaliteit

Doelen

Welke resultaten willen wij bereiken?
• In onze acties minimaal 20% van de taken door tieners te laten uitvoeren
• In beeld brengen van tienerclubs en tienerwerkers in Nederland
• Het initiëren van een niet-concurrerend (t.o.v. andere organisaties) platform waar organisaties elkaar kunnen ontmoeten en enthousiasmeren (Platform 1217)

Welke prioriteiten stellen wij?

• Alles meten we aan onze visie
• 10ers op de eerste plaats

Welke acties ondernemen wij komend jaar? Wie?

• Opwekking, organisatie van het tiener programma
• Organiseren van Pre-Parties (groot regionaal concert)

Strategische Communicatie

Met wie praten wij?
• Opwekking
• Kerken
• VPE , Youth Alive
• Betteld Conferentie Centrum
• stichting Go and Tell
• Youth for Christ
• EA

Wat moeten zij weten?

Dat 10ers belangrijk zijn en de toekomst vertegenwoordigen. Wie en wat wij zijn, wat wij voor hen
kunnen doen.

Hoe bereiken wij hen?

Door periodiek overleg, rondetafelgesprekken en nieuwsbrieven/mailings.

Wat verwachten wij van hen?

Wij verwachten dat zij de drive die wij hebben herkennen en dat zij zich laten inspireren tot goed
10erwerk. We willen hen motiveren om buiten de geëffende paden te treden om de doelgroep te
bereiken. Waar mogelijk zullen we gezamenlijke activiteiten kunnen ontplooien.

Structuur

Hoe zijn wij georganiseerd? Wie is waar verantwoordelijk voor?
Youth & I wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle te
ontplooien activiteiten.
Voor al onze projecten wordt een projectcoördinator of een team van projectcoördinatoren
aangesteld (uit ons bestand met vrijwilligers).

De projectcoördinator formeert waar nodig een bestand met teamleiders en medewerkers ten einde
de operationele taken te kunnen vervullen.

Hoe werken wij?

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid.
De projectcoördinatoren zijn operationeel verantwoordelijkheid verschuldigd aan het bestuur.
De teamleiders leggen verantwoording af aan de coördinatoren.

Per project wordt een draaiboek gehanteerd. Voor een nieuw project waarmee nog geen ervaring is opgedaan wordt naar beste kunnen een eerste concept draaiboek opgesteld, dat dient als leidraad voor het event.
Na afloop van het project wordt het draaiboek en de inzet van de medewerkers geëvalueerd, waarna eventueel wijzigingen worden doorgevoerd.

Welke ontwikkeling verwachten wij de komende 5 jaar in deze?

We verwachten een verdere groei van ons bestand met medewerkers, waardoor nog beter projecten kunnen worden uitgevoerd. We verwachten dat Youth&! meer en meer op de kaart staat, en dat tienerclubs, tienerwerkers en tieners ons weten te vinden.

We verwachten dat we groeien naar een vast operationeel team van ca. 10 projectmanagers, die
onze ideeën kunnen uitrollen/uitwerken.

Hoe communiceren wij?
Naast de website met nieuws en de bestaande social media kanalen, wordt een nieuwsmailing
opgesteld die we naar onze medewerkers versturen.
Daarnaast zal ons bestand met tienerwerkers eveneens worden benaderd met relevante
ontwikkelingen.

Fondsen en vermogen / beloningsbeleid
Fondsenwerving
Giften donateurs collectes
Budget van derde(n) voor organiseren van evenement
Inkomsten vanuit verkoop materiaal.

Gelden zullen ten alle tijden geïnvesteerd worden in nieuwe projecten die de stichting organiseert. Projecten zullen werken met een eigen begroting

Medewerkers kunnen een beroep op een onkostenvergoeding doen, maar wij stimuleren hen om daarvan af te zien. Hierdoor blijft een groter besteedbaar deel beschikbaar voor evenementen en acties.
Er vindt geen geldelijke beloning plaats aan bestuurders en coördinatoren.