Informatie stichting Youth and I.


De stichting is bekend bij de KvK onder nummer 52937771.
Het hoofdadres is:
Kolonieweg 1a
3768 EW Soest
Email: hein.koekkoek@youth-i.nl


Fiscaal nummer en ANBI
De Stichting is bij de belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8506.74.293
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alleen schenkingen, successie en giften aan ANBI instellingen worden door de Belastingdienst aftrekbaar beschouwd.


Bestuurssamenstelling
Mevr. Drs. J.F. den Engelse-Aij, voorzitter
Dhr. H.R. Koekkoek, penningmeester
Vacant, secretaris


Medewerkers en beloningsbeleid
Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers die enthousiast worden gemaakt om aan de evenementen mee te werken. De vrijwilligersgroep wordt aangestuurd door een aantal coördinatoren, die op zich ook uitsluitend uit vrijwillige bestaan.


Missie & Visie

Wie zijn wij?
Youth & I is een interkerkelijke organisatie die werkt vanuit de Christelijke identiteit.
Youth & I wil een bijdrage leveren aan een veilig ontwikkelingsklimaat voor tieners in Nederland. Wij hebben een hart voor tieners en een hart voor de kerk. Youth &.I vindt het belangrijk dat tieners de kans krijgen om te kiezen voor en een levende relatie op te bouwen met de Here Jezus.
Youth & I (hierna te noemen Y&I) vindt dat iedere tiener in Nederland het recht heeft zich optimaal te ontwikkelen.

Wat zijn wij?

• 10er specialisten. De medewerkers van Y&l hebben allen ervaring met tienerwerk en een deel is getraind en opgeleid in het vakgebied. Y&l zet professionals in om de medewerkers op te leiden.
• Ontwikkelaars. Y&l ontwikkelt materiaal om samen met je tiener te bespreken zoals het boekje ‘als het leven tegen zit’
• Organisatoren. Y&l organiseert evenementen speciaal voor 10ers, waarbij onze focus op dit moment op de Teenzone van Opwekking ligt
• lnspiratoren. Y&l organiseert training- en inspiratiebijeenkomsten voor 10er leiders
• Vrijwilligers. Y&l werkt niet met betaalde krachten maar alleen met vrijwilligers
• Observatoren. Y&l is scherp op de ontwikkelingen in 10erland en sluit daar snel op aan


Verslag van uitvoerende activiteiten:
In 2019 heeft de stichting het volledige tienerprogramma voor de Opwekkingsconferentie mogen verzorgen, bestaande uit het volledig verzorgen van een inhoudelijk – en ontspanningsprogramma voor het gehele Pinksterweekend. Hieraan hebben ca. 450 vrijwilligers meegewerkt.


Financiële verantwoording 2019
Passiva
Eigen vermogen: € 11.516
Voorziening:
Activa
Kortlopende schulden
Overlopende schulden/passiva: € 870

Explotatieberekening 2019
Omzet: € 9.682
Kosten: € 9.045
Rentelasten: € 211
Resultaat: € 426
De jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn hier in te zien:

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019