Youth&I  / Visie en Identiteit

Visie
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wie zijn wij? 

Youth & I is een interkerkelijke organisatie die werkt vanuit de Christelijke identiteit.Youth & I wil een bijdrage leveren aan een veilig ontwikkelingsklimaat voor tieners in Nederland. Wij hebben een hart voor tieners en een hart voor de kerk. Youth & I vindt het belangrijk dat tieners de kans krijgen om te kiezen voor en een levende relatie op te bouwen met de Here Jezus. Youth & I vindt dat iedere tiener in Nederland het recht heeft zich optimaal te ontwikkelen. 

De stichting is bekend bij de KvK onder nummer 52937771.Het hoofdadres is:
Kolonieweg 1a
3768 EW Soest
Email: hein.koekkoek@youth-i.nl
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fiscaal nummer en ANBI
De Stichting is bij de belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8506.74.293
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alleen schenkingen, successie en giften aan ANBI instellingen worden door de Belastingdienst aftrekbaar beschouwd.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestuurssamenstelling
Mevr. Drs. J.F. den Engelse-Aij, voorzitter
Dhr. H.R. Koekkoek, penningmeester
Vacant, secretaris
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Medewerkers en beloningsbeleid
Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers die enthousiast worden gemaakt om aan de evenementen mee te werken. De vrijwilligersgroep wordt aangestuurd door een aantal coördinatoren, die op zich ook uitsluitend uit vrijwillige bestaan.

Wat zijn wij?

 • 10er specialisten. De medewerkers van Y&I hebben allen ervaring met tienerwerk en een deel is getraind en opgeleid in het vakgebied. Y&I zet professionals in om de medewerkers op te leiden.
 • Y&I ontwikkeld programma’s en evenementen voor 10ers
 • Y&I organiseert evenementen speciaal voor 10ers
 • Y&I organiseert training- en inspiratiebijeenkomsten voor 10er leiders
 • Vrijwilligers , Y&I werkt niet met betaalde krachten maar alleen met vrijwilligers
 • Y&I is scherp op de ontwikkelingen in 10erland en sluit daar snel op aan

Waarom doen wij wat we doen?

 • Youth & I gelooft in de kracht van een veilige en vertrouwde omgeving voor 10ers, zoals de kerk die kan bieden en stimuleert en ondersteunt vanuit een christelijke identiteit kerken om een veilig ontwikkelingsklimaat te bieden voor hun eigen omgeving.
 • Youth & I gelooft in de kracht die uitgaat van een relatie met de Here Jezus en dat deze niet alleen is voorbehouden voor volwassenen of specialisten maar dat ook 10ers Hem kunnen ontmoeten.
 • Y&I gelooft in de impact van goed georganiseerde activiteiten voor en door tieners zodat zij de Here Jezus kunnen ontmoeten en een relatie met Hem kunnen bouwen.
 • Youth & I gelooft in de belangrijke rol die leiders vervullen voor 10ers en organiseert activiteiten voor tienerleiders om hen te ondersteunen in hun tieneractiviteiten.
 • Wij weten dat binnen onze doelgroep 10ers nogal eens ondergesneeuwd raken en voeren daarom (publiciteits)campagnes;
 • Youth & I gelooft in de toegevoegde waarde van studie- en voorlichtingsmiddelen en ontwikkelt deze daarom;

Welke ambities hebben wij?

 • 10ers een veilige plek bieden om te groeien en Jezus te leren kennen
 • Een autoriteit worden op het gebied van 10erwerk in ons werkgebied
 • De 10erleidersdag weer in het leven roepen en deze succesvol laten zijn
 • 2x per jaar een 10er evenement organiseren (Opwekking/najaar)
 • Minimaal 1x per jaar op ludieke wijze aandacht vragen voor tieners in kerken
 • Initiator zijn van ronde tafel gesprekken met andere organisaties

 Waarom zijn wij belangrijk?

 • In veel kerken is 10er werk niet topprioriteit. Onderzoek wijst echter uit dat belangrijke levensbeslissingen juist in deze levensfase genomen worden. Daarom blijven wij aandacht vragen voor deze leeftijdsgroep
 • Veel gemeenten wisselen vaak van jongerenwerkers. Deze mensen worden vaak voor de leeuwen geworpen en onvoldoende in het 10er werk geschoold. Voor deze groep zijn wij er ook met materiaal en training
 • Op basis van de cijfers van het ministerie van Jeugd en Gezin (‘de jeugd van Tegenwoordig, juni 2009) en het CBS weten we dat het met de meeste tieners in Nederland goed gaat. De meeste tieners (tussen de 95 en 98%) is erg gelukkig of gelukkig en is buitengewoon tevreden, zeer tevreden of gewoon tevreden over zijn of haar leven.

  Een aantal conclusies die getrokken kunnen worden uit de statistieken zijn:

  • Van de tieners tussen 15 en 25 jaar gaat 23% wel eens naar een kerk (variërend van 1x in de week, tot minder dan 1x per maand).
  • 49 % heeft geen kerkelijke gezindte, 77% gaat zelden of nooit naar een kerk. Dat betekent dat 28% van de groep met kerkelijke gezindte zelden of nooit een kerk bezoekt.
  • 14,5% van de tieners tussen 12 en 18 jaar is ooit depressief of heeft een angstige periode gehad
  • 90% van de tieners tussen 12 en 18 jaar ervaart zijn of haar gezondheid als goed of zeer goed
  • 12,2% van de tieners tussen 12 en 18 jaar rookt
  • Gemiddeld drinken tieners tussen 12 en 18 jaar 0,4 glazen per dag, dat is 2,8 per week per persoon.

Verder lezen we in een rapportage van het ministerie van Jeugd en Gezin (‘de jeugd van tegenwoordig, juni 2009) nog een aantal zorgpunten:

 • Er zijn veel echtscheidingen in gezinnen
 • Scholen zijn niet altijd een veilige plaats
 • De eigen tienercultuur is erg dwingend
 • Er is sprake van overmatig alcoholgebruik
 • Seksueel gedrag is zorgwekkend
 • Persoonlijke weerbaarheid is beperkt, met name bij meisjes.
 • tieners ondervinden veel stress door het hebben van meerdere taken, veel info aanbod, toenemende media druk

Wat wanneer wij er niet meer zouden zijn?

Ons doel is niet om een stichting te zijn, maar om te voorzien in de behoefte die wij in eerdere hoofdstukken benoemd hebben. Met onze visie vervullen wij op dit moment een ‘gat in de markt’, als dit gat op een andere wijze wordt ingevuld, zouden we ons bestaansrecht moeten evalueren c.q. herbezien.

Werkwijze
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Waarin onderscheiden wij ons?

 • Onafhankelijk, vrijwillig, semi-professioneel
 • Kleine, platte organisatie (korte lijnen)
 • Groot netwerk met zowel tienerclubs als diverse organisaties
 • Enorm bestand met enthousiaste vrijwilligers
 • Snel schakelen en flexibel
 • “Luis in de pels zijn / rebels / brutaal / onorthodox”: we zijn niet bang om buiten de geëffende paden te treden

 Waarom werkt  dat zo goed?

 • Snel schakelen op ontwikkelingen sluit naadloos aan bij de tienercultuur die ook snel verandert
 • Groot netwerk biedt veel mogelijkheden
 • Onafhankelijkheid maakt grensoverschrijdend
 • Vrijwilligers zijn niet afhankelijk van de organisatie en werken mee omdat zij de passie delen
 • Een beetje rebels zijn is een afspiegeling van de 10ers zelf

Wat is dat waard en hoe verdienen wij het?

Het bestuur van Youth&I initieert nieuwe ideeën en ontwikkelingen. We willen trendsetter zijn in plaats van trendvolger.

Identiteit
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Welke zijn onze uitgangspunten/aannames?

De grondslag van Youth & I is gebaseerd op onze visie en waarden, hierbij geldt het Lausanne convenant als leidend.

Wat inspireert ons?

We worden gedreven door tieners. Tieners nemen in deze leeftijdsfase zeer belangrijke beslissingen. We willen hen in deze fase graag begeleiden.

Wat kan echt niet

De nood in de kerken en de teloorgang van Bijbelse gefundeerde waarden en normen leidt tot moreel verval. Voor tieners is dit buitengewoon verwarrend. Wij willen hen wijzen op het richtsnoer voor het leven, de Bijbel, het Woord van God.

Hoe gedragen we ons?

Dit staat omschreven in de huisregels. Zie bijlage.

Wie zijn onze helden?

Naast het voorbeeld dat Jezus, Gods zoon, ons heeft gegeven, vinden we inspiratie in o.a. Peter Vlug jr, David de Vos, Stichting Opwekking, maar ook in bijvoorbeeld BNN.

Hoe herkent men ons?

 • Logo
 • Uitingen
 • kwaliteit

Doelen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Welke resultaten willen wij bereiken?

 • In onze acties minimaal 20% van de taken door tieners te laten uitvoeren
 • In beeld brengen van tienerclubs en tienerwerkers in Nederland
 • Het initiëren van een niet-concurrerend (t.o.v. andere organisaties) platform waar organisaties elkaar kunnen ontmoeten en enthousiasmeren (Platform 1217)

Welke prioriteiten stellen wij?

 • Alles meten we aan onze visie
 • 10ers op de eerste plaats

Welke acties ondernemen wij komend jaar? Wie?

 • Opwekking, organisatie van het tiener programma
 • Organiseren van Pre-Parties (groot regionaal concert)
 • Najaarsweekend , studie weekend voor tieners en tienerleiders

Strategische Communicatie
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Met wie praten wij?

 • Opwekking
 • Kerken
 • VPE , Youth Alive
 • Betteld Conferentie Centrum
 • stichting Go and Tell
 • Youth for Christ
 • EA

Wat moeten zij weten?

Dat 10ers belangrijk zijn en de toekomst vertegenwoordigen. Wie en wat wij zijn, wat wij voor hen kunnen doen.

Hoe bereiken wij hen?

Door periodiek overleg, rondetafelgesprekken en nieuwsbrieven/mailings.

Wat verwachten wij van hen?

Wij verwachten dat zij de drive die wij hebben herkennen en dat zij zich laten inspireren tot goed 10erwerk. We willen hen motiveren om buiten de geëffende paden te treden om de doelgroep te bereiken. Waar mogelijk zullen we gezamenlijke activiteiten kunnen ontplooien.

Structuur
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Hoe zijn wij georganiseerd? Wie is waar verantwoordelijk voor?

Youth & I  wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle te ontplooien activiteiten.
Voor alle onze projecten wordt een projectcoördinator of een team van projectcoördinatoren aangesteld (uit ons bestand met vrijwilligers).
De projectcoördinator formeert waar nodig een bestand met teamleiders en medewerkers ten einde de operationele taken te kunnen vervullen.

Hoe werken wij?

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid
De projectcoördinatoren zijn operationeel verantwoordelijk aan het bestuur
De teamleiders leggen verantwoording af aan de coördinatoren.

Per project wordt een draaiboek gehanteerd. Voor een nieuw project waarmee nog geen ervaring is opgedaan wordt naar beste kunnen een eerste concept draaiboek opgesteld, dat dient als leidraad voor het event.

Na afloop van het project wordt het draaiboek en de inzet van de medewerkers geëvalueerd, waarna eventueel wijzigingen worden doorgevoerd.

Verslag van uitvoerende activiteiten:
In 2019 heeft de stichting het volledige tienerprogramma voor de Opwekkingsconferentie mogen verzorgen, bestaande uit het volledig verzorgen van een inhoudelijk – en ontspanningsprogramma voor het gehele Pinksterweekend. Hieraan hebben ca. 450 vrijwilligers meegewerkt.

In 2020 kon voor het  eerst de conferentie dat jaar niet doorgaan zoals we het al bijna 50 jaar doen! Onze kernmissie is niet in eerste plaats de conferentie organiseren, maar tieners verbinden (met elkaar, met mensen die ze kunnen helpen, met organisaties die iets voor ze toevoegen) en geestelijke verdieping brengen. En dat hebben we dan ook op een andere manier geprobeerd in te vullen:

Hoe we dit hebben gedaan:

Tijdens het pinksterweekend hadden we 3 livemomenten van een uur, met daaromheen ruimte voor de online talkzone.

Veel tieners en hun tienerleiders hebben vanuit hun huiskamers naar deze liveshows gekeken, waarmee we getracht hebben om op die manier de afstand zo klein mogelijk te houden en verbinding met hen en elkaar te creëren. De liveshows hadden de vorm van talkshows met zowel live elementen in een studio, alsook diverse onderdelen die van te voren waren opgenomen. Deze liveschows bestonden uit elementen als:

 • Getuigenissen van tieners;
 • Blokje met aanbidding;
 • Een preek;
 • Een Q&A waarin tieners vragen over de preek konden stellen aan de spreker;
 • Rise & Shine Talentenshow;

 Welke ontwikkeling verwachten wij de komende 5 jaar in deze?

Ook voor 2021 zullen we deze digitale trend voortzetten en wederom vanuit een studio lifeshows verzorgen. Er zullen echter veel nieuwe elementen worden toegevoegd, die het voor tieners interessanter maken om mee te doen. We zullen aansluiten bij het volwassenprogramma maar toch ook geheel op onze eigen wijze ons programma draaien. 

We verwachten een verdere groei van ons bestand met medewerkers, waardoor nog beter projecten kunnen worden uitgevoerd. We verwachten dat Youth&I meer en meer op de kaart staat, en dat tienerclubs, tienerwerkers en tieners ons weten te vinden.

We verwachten dat we groeien naar een vast operationeel team van ca. 10 projectmanagers, die onze ideeën kunnen uitrollen/uitwerken.

Hoe communiceren wij?

Naast de bestaande website met nieuws en de tiener-facebook pagina, wordt een nieuwsmailing opgesteld die we naar onze medewerkers versturen.
Daarnaast zal ons bestand met tienerwerkers eveneens worden benaderd met relevante ontwikkelingen.

Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019